جستجو


عبارت مورد نظر را وارد کرده

و دکمه جستجو را کلیک کنید

درباره سایت


مشخصات سایت

مدیر سایت: مجتبی رنجبری

ایمیل مدیر: mojtabaranjbari84@gmail.com

عنوان سایت: قـــلــــم

شعار سایت: از استخوانم قلمی و از خونم جوهرش را تهیه می کنم تا فقط بنویسم دوستت دارم

قـــلــــم

از استخوانم قلمی و از خونم جوهرش را تهیه می کنم تا فقط بنویسم دوستت دارم

درباره سایت

.....¨`•-☆•--( “)(“ )-•-☆
_______________,*-:¦:-*
___0♥0♥_____♥0♥0,*-:¦:-*
_0♥0000♥___♥0000♥0,*-:¦:-*
0♥0000000♥000000♥0,*-:¦:-*
0♥00000000000000♥0,*-:¦:-*
_0♥000000000000♥0,*-:¦:-*
___0♥00000000♥0,*-:¦:-*
_____0♥000♥0,*-:¦:-*
_______0♥0,*-:¦:-*
_____0,*-:¦:-*
____*-:¦:-*_____0♥0♥____♥0♥0
__*-:¦:-*____0♥0000♥___♥000♥0
_*-:¦:-*____0♥0000000♥000000♥0
_*-:¦:-*____0♥00000000000000♥0
__*-:¦:-*____0♥000000000000♥0
____*-:¦:-*____0♥00000000♥0
______*-:¦:-*_____0♥000♥0
_________*-:¦:-*____0♥0
______________,*-:¦:-*
........¸,.•´¨`•.( -.- ).•´¨`•.,¸
........¨`•-☆•--( “)(“ )-•-☆........¨`•-☆•--( “)(“ )-•-☆
_______________,*-:¦:-*
___0♥0♥_____♥0♥0,*-:¦:-*
_0♥0000♥___♥0000♥0,*-:¦:-*
0♥0000000♥000000♥0,*-:¦:-*
0♥00000000000000♥0,*-:¦:-*
_0♥000000000000♥0,*-:¦:-*
___0♥00000000♥0,*-:¦:-*
_____0♥000♥0,*-:¦:-*
_______0♥0,*-:¦:-*
_____0,*-:¦:-*
____*-:¦:-*_____0♥0♥____♥0♥0
__*-:¦:-*____0♥0000♥___♥000♥0
_*-:¦:-*____0♥0000000♥000000♥0
_*-:¦:-*____0♥00000000000000♥0
__*-:¦:-*____0♥000000000000♥0
____*-:¦:-*____0♥00000000♥0
______*-:¦:-*_____0♥000♥0
_________*-:¦:-*____0♥0
______________,*-:¦:-*
........¸,.•´¨`•.( -.- ).•´¨`•.,¸

مجتبی رنجبری

امکانات سایت


آمار سایت

آمار کل:
بازدید امروز:
بازدید دیروز:
بازدید ماه قبل:
بازدید این ماه:
آخرین بازدید:
بروزرسانی:
تعداد مطالب:
نویسندگان:

نظرسنجی

به نظر شما از چه بنویسمکد پیغام خوش آمدگوییفال حافظ


 فروشگاه سازr هاست لینوکس تبادل لینک - تبادل لینک تبادل لینک - تبادل لینک خرید فروشگاه ساز تبادل لینک - تبادل لینک
ایجاد خبرنامه ایمیلی
https://zarpop.com/ref:1750 https://zarpop.com/user/signup/ref:1750 کسب درآمد کسب درآمد کسب درآمد

نویسندگان


team_member

مجتبی رنجبری

مدیر سایت
team_member

مجتبی رنجبری

نویسنده

قـــلــــم

از استخوانم قلمی و از خونم جوهرش را تهیه می کنم تا فقط بنویسم دوستت دارم


فرهنگ ملی چیست

فرهنگ ملی: اینکه فرهنگ ملی چیست؟ و آیا معنی و تعریف مشخص و مورد توافقی در مورد آن وجود دارد یا نه موضوع این
مقاله نیست.آنچه قابل بحث است اینکه درمباحث مدیریت زمانی که در مورد فرهنگ ملی صحبت می شود، از اصطلاحی بنام
فرهنگ منطقه ای بحث می شودکه در واقع دارای دو بعد درون مرزهای ملی(یک کشورباحاکمیت
سیاسی شخصی) و برون مرزهای ملی(یعنی آن مناطقی که خارج ازمرزهای ملی یک کشورخاص است امادارای شباهت های
فرهنگی بافرهنگ داخل مرزهاست مثال های متعددی نیزدراین باره ارایه شده است.شنایدر و بارسودرکتاب مدیریت برپهنه فرهنگ
ها دراین باره می گویند: فرهنگ های منطقه ای به تفاوت موجوددرون کشورها وشباهت های موجود بین کشورها اشاره می کنند.
صفحه 189 از 366 www.Ghaemiyeh.com مدیریت فرهنگی مرکز تحقیقات رایانهای قائمیه اصفهان
درحوزه درون مرزهای ملی شامل عوامل جغرافیایی، تاریخی، سیاسی واقتصادی، زبان و مذهب موجب رشدو تکامل فرهنگهای
منطقه ای شده اند.گاهی تقسیم کشوربه دوبخش شرقی وغربی موجب بروزرتفاوت های فرهنگی دردرون مرزهای جغرافیایی
کشورهامی شود وگاهی درون مرزهای جغرافیایی کشورها،پیوندهای قومی منطقه ای با هویت ملی به رقابت برمی خیزد مثلا ایالت
باسک دراسپانیا. مثال دیگردرکشورسویس وبلژیک است که مردم آن هابه زبان های مختلف تکلم می کنند. تفاوت های فرهنگی
راحتی درمیان شهرهاو روستا نیزمی توان مشاهده کرد. درحوزه بیرون ازمرزهای ملی، شباهت های میان فرهنگ ها موجب پیدایش
فرهنگ های منطقه ای می شود.که فراترازمرزهای ملی هستند. درهرحال فرهنگ های منطقه ای یابه عبارتی مجموعه های فرهنگی،
برخاسته ازپیوندهای قومی جغرافیایی، مذهبی، زبانی یاتاریخی هستندکه درنتیجه حوزه نفوذآن هارافراترمرزهای جغرافیایی قرارداده
است. مثلا مشابهت های فرهنگی میان مردم مالزی،خاورمیانه وآفریقای شمالی نتیجه ومعلول نفوذتاثیرمذهب اسلام
است.همانطورکه شباهت های میان کشورهای آسیای جنوب شرقی،نتیجه تاثیرمکتب کنفسیوس است.همچنین مردم
نژادآنگلوساکسون اگرچه درنقاط مختلف دنیاپراکنده اند امابدلیل اینکه ازمیراث زبانی تاریخی وتاریخی مشترك برخوردارند یک
80 ) درضمن باید به این نکته توجه - طبقه خاص فرهنگی بنام طبقه فرهنگی آنگلوساکسون راتشکیل می دهند(شنایدروبارسو،ص 6
کردکه شباهت ها وتفاوت فرهنگ های ملی - به معنای فرهنگ های حاکم - کشورهایی که دارای حاکمیت سیاسی ومرزهای
مشخصی هستندرا از نوعی یکدستی کامل خارج ساخته است. درهرحال برای این که تاثیر این فرهنگ درچارچوب مرزهای
هرکشورسنجیده شود،ضرورت دارد مشخصه هاوویژگی ها وعناصرآن فرهنگ که دریک سلسله مراتب سیستمی به عنوان
های فرهنگ سازمانی قرارمی گیرد شناسایی وتعریف شوند.یکی ازاولین ومهم ترین مطالعاتی که درموردشناسایی subsystem
ویژگی فرهنگ های ملی انجام گرفته است.مطالعاتی است که توسط گیرت هافستد محقق هلندی ارایه شده است.وی برای بررسی
ازچهل ملیت IBM و مطالعه تأثیرفرهنگ ملی روی رفتارفرد پارایمی مطرح کردو ارزش هاو باورهای 116 هزارنفرازکارکنان
درسراسرجهان را موردبررسی قرارداد متعاقبا عین تحقیق را در ده کشور دیگر تکرارنمود. هافستدنوعی طبقه بندی از چهاربعد
فرهنگ ملی ارایه داد تابرمبنای آن جوامع را طبقه بندی نماید؛ فاصله قدرت ،ابهام گریزی ،فردگرایی/جمع گرایی و مردگرایی/زن
گرایی. وی دربعدفاصله قدرت به مقوله هایی مثل نابرابری ، استقلال افراد، سلسله مراتب ، قدرت، حقوق افراد، ارزیابی افراد
وسیستم و در بعد ابهام گریزی به مسایلی ازقبیل ؛ میزان پذیرش ابهام درزندگی، استرس، سخت کوشی، تعارض و رقابت، میزان
تحمل انحراف، نمودهای ملی گرایی، تحمل خطر در زندگی، مطلق گرایی ونسبیت گرایی و در بعدفردگرایی/جمع گرایی به
مواردی چون؛ مسئولیت افراد و خانواده ، وجدان صمیمی وفردی، وابستگی عاطفی، کار، ابتکار و تعلق سازمانی، جایگاه عقیده
شخصی وحریم زندگی خصوصی، تخصص، نظم، وظیفه وامنیت، دوستی، تصمیم های فردی وگروهی، ودر بعدمردگرایی/زن
گرایی به نکاتی مانند: نقش مردان و زنان، نقش های جنسی، تساوی زن ومرد ،کیفیت و عملکرد زندگی، اهمیت افراد، محیط، پول
واشیاء ، اولیت کار و زندگی، وابستگی و استقلال، زیبایی کوچک وبزرگی و … اشاره می نماید . این ابعادفرهنگی چهارگانه به
طرق متعدد برفرهنگ سازمانی تأثیرمی گذارند. برای مثال افرادی که دارای فرهنگ هایی هستندکه درآن فرهنگ هافاصله قدرت
زیاداست نسبت به افرادی که درفرهنگ هایی به سرمی برندکه فاصله قدرت درآنجا کم است، رهبری قوی تری را ترجیح می
37 ) به گفته هافستد اساس فرهنگ برنامه ریزی فکری جمعی است.در واقع این بخش از موقعیت - دهند(کارل رادریگز 1380 ،ص 47
است که بین اعضای یک منطقه ، جامعه یاگروه مشترك است و با اعضای ملل دیگر مناطق یا گروه ها متفاوت است. وی برای
تأکید بر ملت به عنوان متغیری مهم دربررسی جامع مدیریت و فراگردهای آن سه دلیل می آورد: اول ملت هاواحدهایی سیاسی
هستندکه کارشان متأثر از تاریخ، نظام های آموزشی ، چارچوب های قانونی ونظام های مدیریت وروابط است. دوم ملیت
یاوابستگی منطقه ای برای شهروندان ارزشی نهادین دارد زیرا مردم معمولابراساس محلی که درآن متولدشده اند رشدو زندگی می
صفحه 190 از 366 www.Ghaemiyeh.com مدیریت فرهنگی مرکز تحقیقات رایانهای قائمیه اصفهان
کنندو هویت خودراتعین می بخشند. اوضاع واحوال مشخص ملی و منطقه ای ازسوی مردم به عنوان یک واقعیت تلقی می شود .
ازاین رو این طرزتلقی برای آن ها معنی دارو بسیارمهم است.سوم ملیت یک بعد روانشناسانه نیزدارد. فرهنگ مشخص کننده روش
است که مردم منطقه یاکشورخاص،محرك های ویژه ای راشناسایی وتعبیرمی کنند(راگونات،مدیریت تطبیقی،عباس منصوریان،
137 ،ص 43 ). ازطرف هافستدچهاربعدفرهنگی مطرح شده که به فرهنگ ملی وبرخی ارزش های مذهبی واصول اخلاقی اجتماعی
اشاره دارد.(راگونات،ص 133 ). یافته های هافستددرمورد ایالات متحده وکانادا نشان دادکه تاکیدبرفرد گرایی شدید، فاصله قدرت
کمتر، احساس راحتی دربرابر آینده غیرقابل پیش بینی و تمایل مردگرایی ازویژگی های بارزفرهنگی این جوامع است
(راگونات،ص 49 ). مطالعات هافستد درمورد ژاپن نشان دادکه ژاپنی ها برای جمع گرایی ارزش زیادی قائلند، فاصله قدرت زیادی
را رعایت می کنند، شدیدا به جهت گیری اجتناب از عدم اطمینان تمایل دارندو هردو جنبه مردگرایی رارعایت می کنند
(راگونات،ص 89 ). وی دربررسی های خودبه این نکته دست یافت که دراکثرکشورهای اروپای غربی سطح بالایابیشتر ازحدمتوسط
فردگرایی حاکم است و در سایر ابعاد علیرغم وجود تفاوت هایی درگروه های فرهنگی(آنگلو،آلمانی خاورنزدیک ، نوردیک
141 ). هافستد بدلیل نزدیکی فرهنگ هنگ هنگ وتایوان آنرا در قالب - ولاتین)تقریبا وضعیت متوسطی وجود دارد(راگونات،ص 3
چینی هاتقسیم کرده است وچهار بعد فرهنگی مورد مطالعه خوددراین زمینه رابۀ شرح زیربیان می دارد: فاصله قدرت زیاد، تمایل
197 ). درمورد آفریقا هافستد نتیجه می - اندك به پرهیزازعدم اطمینان، فردگرایی ضعیف ترومردگرایی قوی(راگونات ص، 8
گیردکه گرایش به جمع گرایی با ماهیت خاص آفریقایی فاصله قدرت زیاد، تمایل به پرهیزازعدم اطمینان وزن گرایی قوی
217 ). برداشت هافستد از وضعیت چهاربعدفرهنگی درآمریکای لاتین بدین شرح است: فاصله قدرت - وجوددارد(راگونات ص 8
302 ).علاوه برمطالعات هافستر، مطالعات - زیاد ، ابهام گریزی به شکل قوی ، فردگرایی کم ، مردم سالاری زیاد(راگونات ص 3
متعدد دیگری برای شناخت فرهنگ های ملی در برخی کشورها و مناطق انجام گرفته است که یافته های برخی ازاین پژوهش ها را
می توان ازکتاب مدیریت فراملیتی خانم دکتر زاهدی استخراج نمود:فرهنگ ژاپنی و مقایسه آن باسایرفرهنگ ها درمطالعات
تطبیقی زیادی به چشم می خورد.یکی از این پژوهش ها را " طیب " و همکارانش در مورد سبک های رهبری و زمینه های
فرهنگی با نگرش تطبیقی انجام داده است که در مورد دو نوع رهبری کارگرا وکارمندگرا درچهارکشور هنک کنگ، ژاپن ،
آمریکا و بریتانیا تحقیق شده است. براساس یافته های طیب هر دو نوع رهبری درکلیه فرهنگ ها وجود دارد اما نحوه ادراك
کارکنان از دو سبک کارگرا و کارمندگرا به زمینه فرهنگی آنان سبکی دارد.(شمس السادات زاهدی ،مدیریت فراملیتی ،
73 ).خانم زاهدی با استناد به برخی مطالعات در مورد فرهنگ ژاپنی اظهار می دارد: در فرهنگ مردم ژاپن متأثر از - 1379 ،ص 4
تعالیم کنفسیوس ، انسان از ارزش خاصی برخوردار است. هنجارگرایی برقانون گرایی مسلط است. اتکابه محبت دیگران یک
ارزش مثبت است ، احساس تعهد و فشار اخلاقی جامعه دو ارزش فرهنگی مؤثر بر رهبراند، رابطه اویایون – کویون(والده-
کودك)در همه سطوح به چشم می خوردو به طورکلی ، وفاداری واحساس تعهدنسبت به گروه ، جمع گرایی ،احترام به ارشدها و
بزرگ ترها ، بلندمدت نگری ، اجتناب از تعارض، عدالت و انصاف از ویژگی های ابعاد فرهنگی ژاپنی هابه شمارمی رود(شمس
77 ). در مورد فرهنگ چین که متأثر از تعالیم کنفیسیوس برخوردار ازپنج رابطه اجتماعی (حاکم- وزیر، - الساداتزاهدی ،ص 83
پدر- فرزند، زن- شوهر، برادر بزرگتر-کوچکتر ، دوست - دوست) است برخی از ویژگی های فرهنگی مؤثر بر رفتارسازمانی و به
تبع فرهنگ سازمانی آن عبارتنداز: تمرکزدرتصمیم گیری، مشارکت محدود، تفوق گروه های ثانویه براولیه ، اهمیت رابطه گرایی ،
اعتقادبه جبرو ضرورت هماهنگی یا طبیعت.(زاهدی،ص 97 ).درموردآمریکا علیرغم وجود فرهنگ غیرمتجانس گرایش های
فرهنگی آن به طورکلی عبارتند از: تلقی انسان به عنوان مجموعه ای ازخیرو شر، تفکر غیرجبری، حاکمیت برطبیعت، فردگرایی،
عمل گرایی، توجه به حال وآینده به جای گذشته و تغییرپذیری (زاهدی،ص 98 ).خانم زاهدی نمونه ای ازبرخی مطالعات درمورد
صفحه 191 از 366 www.Ghaemiyeh.com مدیریت فرهنگی مرکز تحقیقات رایانهای قائمیه اصفهان
فرهنگ و ویژگی های مؤثر آن برسازمان ها را درکتاب خود ذکرنموده است که به دلیل عدم امکان ذکر همه آن ها ازطرح آن ها
در این مقاله پرهیز می شود از جمله مطالعات بشیرخدرا و الف. عبدا لله درمورد کشورهای خاورمیانه وکشورهای عربی که نوعی
شیخ سالاری دراکثر آن ها به چشم می خورد.اثرگذاری فرهنگ ملی برفرهنگ سازمانی : هافستد این نکته را تأکیدکرده که
فرهنگ ملی می تواند بر ارزش های کاری ونگرش های فرد اثرات جدی بگذارد. در واقع اختلافاتی که کارکنان از نظر سن، جنس
، تخصص یا مقام سازمانی داشتند، می توانست توجیه کننده نوعی رفتارآنان نسبت به آنچه بیشتربوده باشد. اونتیجه گرفت مدیران
38 ). رادریگزمی گوید:جنبه های - و کارکنان از چهار بعد فرهنگ ملی با هم تفاوت دارند(رابینز،مبانی رفتارسازمانی 1379 ،ص 9
ارزش فرهنگ سازمانی بوسیله فرهنگ ملی وجنبه های نمادین آن بوسیله سازمان بعنوان ابزار تطبیق پذیری نسبت به خواسته های
محیطی برای تغییرتعیین می شود(رادریگز، 1380 ،ص 475 ). وی با اشاره به فرهنگ های متعدد و تفاوت های ناشی از مدل هافستد
براین باوراست:فرهنگ سازمانی بدلیل این که متاثر از فرهنگ جامعه خود است باروش معین نمی توان در آن ایجاد تغییرنمود.
ضمن این که هیچ یک ازسازمان ها دارای یک وضعیت ثابت نیستند، (رادریگز،ص 47 ). شنایدروبارسو در کتاب مدیریت در پهنه
فرهنگ ها می گویند: تحقیقات علمی هافستد وجود فرهنگ های ملی به موازات حضور فرهنگ های قوی سازمانی را ثابت می
کند. تحقیقات او نشان دادکه حتی با وجود فرهنگ مشخص سازمانی آی.بی.ام.فرهنگ ملی کارکنان این شرکت نقش اساسی در
بروز تفاوت درارزش های کار ایفا می کند(اشنایدربارسو، 1371 ص 115 ). آنان می گویند:مبدا تحقیقات او نشان داد که دیدگاه
مدیرانی که از ملیت های مختلف هستند و در یک سازمان کار می کنند نسبت به آن سازمان بسیار با یکدیگر تفاوت دارد،
درحالی که میزان این تفاوت در مورد مدیرانی که از یک ملیت اندکه در سازمان های مختلف کار می
کنندکمتراست(اشنایدربارسو،ص 115 ). هافستد معتقد است که اگرچه روش های تجاری مورداستفاده شرکت ها ممکن است مشابه
هم باشند،ارزش های ملی حاکم برشرکت ها متفاوت ازیکدیگراست. تفاوت های موجود در فرهنگ های ملی بیشترناشی از تفاوت
های موجود در ارزش ها و باورهای مقبول آن فرهنگ هاست درحالی که تفاوت های موجود در فرهنگ سازمانی بیشتر ناشی از
روش ها و وجود تفاوت ها درتجربیات جامعه پذیری است. ارزش ها و فرضیات اساسی درآغاززندگی ودر طول مراحل رشد و از
طریق مدارس و آموزشگاه کسب می شوند در حالی که فرهنگ های سازمانی از طریق حضور افراد درمحل کاروپذیرش آن ها
توسط این افراد کسب می شوند(اشنایدروبارسو،ص 116 ). آنان اضافه می کنند ، همانگونه که لورل گفته است ممکن است فرهنگ
ملی تغییرکند اما سرعت این تغییر بسیارکم است. فرهنگ ملی مثل یک کوه یخی است که نوك آن ممکن است در اثر حرارت
آفتاب ،آب شود امابخش زیرین آن تکان نمی خورد. او می گوید اگرچه فرهنگ سازمانی دربرابر تغییرآسیب پذیراست اما بروز
تغییرات درفرهنگ ملی ممکن است چندین نسل طول بکشد(اشنایدروبارسو،ص 117 ). هافستدباقبول وجودتفاوت در ارزش ها
بررسی کردکه آیامی توان نظریه های امریکایی درخارج نیز بکار گرفت و پیامدها وعواقب وبرد فرهنگی دررابطه باسه مقوله
:انگیزش، رهبری و سازمان را مورد بحث وبررسی قراردادیانه؟ مثلا او مدعی شد سازمان های کشورهای که فاصله قدرت درآن ها
زیاداست. معمولا طرح سازمانی یا سلسله مراتب بیشتری دارند، تعداد پرسنل سرپرست دراین سازمان ها بیشتر است لذا، حیطه
نظارت بیشتروتنگ تراست و شکل تصمیم گیری متمرکزتراست و درکشورهایی با میزان ابهام گریزی بالاتر،سازمان ها مقررات
رسمی بیشتر دارند و شایستگی فنی و تخصصی درانتصاب ها مهم است.درکشورهایی که روحیه گروه گرایی بالااست تصمیم
گیری گروهی دراولیت است. درکشورهای با میزان مردم سالاری بالا، مدیران بیشتر برای انجام وظایف و رسیدن به اهداف تعیین
133 ).هافستد در جمعبندی کار خود به چهارخوشه فرهنگی - شده، تلاش می کنند تا تقویت روابط اجتماعی (اشنایدروبارسو،ص 4
(انگلوساکسون،نوردیک،لاتین وآسیایی) اشاره کردکه هریک ازطیف فرهنگی خاصی
برخوردارند(اشنایدروبارسو،ص 134 ).علیرغم تردیدهایی که درمورد کار هافستد وجود داشت او با پژوهش های بعدی خودنتایج
صفحه 192 از 366 www.Ghaemiyeh.com مدیریت فرهنگی مرکز تحقیقات رایانهای قائمیه اصفهان
اولیه راموردتاییدقرارداد

مهندسی فرهنگی؛ طراحی مسیر توسعه

مهندسی فرهنگی؛ طراحی مسیر توسعه
زوایای اعتدال فرهنگی
محمد بهشتی نژاد
در آغازین روزهای پیروزی انقلاب اسلامی و استقرار نظام جمهوری اسلامی، نگاهی از درون و بیرون متوجه این امر بود که جهت
گیری انقلاب یا به تعبیر دیگر اولویت درجهت گیری انقلاب به کدامین سمت خواهد بود؟ این درخواست مبتنی بر فضای فکری
دوران انقلاب بود که تکیه گاه ذهنی و فکری نخبگان آن زمان عمدتاً از رسوبهای دو نحله فکری جریانهای چپ و راست، برگرفته
از مکاتب لیبرالیستی وسوسیالیستی نشأت می گرفت. اما آن چیزی که در معادله تفکرات مکاتب بشری و مادیگری نمی گنجد،
جهت گیری انقلابهای ایدئولوژیک آن هم ازجنس الهی آن است. به بیان دیگر، انقلاب اسلامی با تکوین و ایجاد خود تغییر
اساسی در نظامهای سیاسی موجود و مورد قبول دنیا ایجاد کرد و الگویی جدید بنا نهاد که در چارچوب تقسیم بندیهای موجود قرار
نمی گیرد. در تفکر منتج از انقلاب اسلامی، فرهنگ به عنوان مقوله ای صرفاً ذهنی و جدا از دیگر شقوق زندگی بشر تلقی نمی
شود؛ بلکه فرهنگ ظرفی است که مظروف آن تمام زوایای زندگی انسان را اعم از اقتصاد، سیاست و... در بر می گیرد و از آن جا
که گذشته ملتهای تحت ستم یا عقب نگه داشته شده حکایت از آن دارد که سیطره قدرتهای استکباری بر تمامی اموال این قبیل
کشورها و از جمله بر فرهنگ آنها صورت گرفته است و ایران نیز مستثنا از این موضوع نبوده، رهبر کبیرانقلاب اسلامی حضرت
امام خمینی(ره)، فرآیند اصلاح یک مملکت را اصلاح فرهنگ آن دانسته و با تأکیدهای فراوان، همواره تلاش وافری درجهت
تا فرهنگ یک مملکت اصلاح نشود و ملتها از نظر » گیری، سیاستگذاری و اجرای این امور داشتند و بر این اعتقاد بودند که
بنابراین دستور امام(ره) جهت تشکیل ستاد انقلاب .« فرهنگی به باور قلبی برای رشد و توسعه نرسند، گام بیهوده بر می دارند
فرهنگی و پس از آن شورای عالی انقلاب فرهنگی، دقیقاً در همین راستا صورت گرفت. اما با گذشت 27 سال ازعمر انقلاب
اسلامی، با واکاوی در عملکرد نهادهای سیاستگذاری و یا اجرایی در حوزه فرهنگ، شاهد فراز و نشیب و گاه انحراف در حیطه
دارد... زوایای اعتدال فرهنگی « اعتدال فرهنگی » اجرا و عمل هستیم که حکایت از حلقه گمشده ای به نام
اگرصرفاً اعتدال فرهنگی را درحیطه اجرا و سیاست فرهنگی جستجو کنیم، بی شک اقدامی سطحی صورت گرفته است. برای یک
نظام آرمان گرا که چشم انداز،اهداف و پس از آن سیاست اجرایی فرهنگی استخراج می شود، ضرورتاً باید اعتدال در چشم انداز
و هدفگذاری و سیاستگذاری و سپس حیطه اجرایی صورت گیرد تا تعادل وهمگونی یا همگرایی فرهنگی به وجود آید . وقتی
صحبت از اعتدال در هدفگذاری می شود، یعنی ابتدا باید نقطه آسیب پذیری را در جایگاه هدف رصد کرده باشیم . چه بسا
هدفگذاری مبتنی بر آرمان صورت نگرفته باشد و این از اولین مراحل خروج از اعتدال فرهنگی است لذا تناسب بین اهداف و
آرمان از اهمیت بالایی برخوردار است. بعد از استخراج آرمانها، مرحله ترسیم چشم انداز و افق فرهنگی باید مشخص گردد. دراین
مرحله، شناخت صحیح فرصتها وتهدیدهای فرهنگی مطرح است که امری بسیار ضروری است . زاویه دیگر درمبحث اعتدال
فرهنگی، انتخاب واستخراج اهداف است. شاید بتوان به جرات گفت اگر از دو گروه فرهنگی جامعه سؤال شود اهداف فرهنگی
نظام چیست، پاسخ روشنی نتوانند ارائه دهند؛ زیرا هدف را کسی ترسیم می کند که به حرکت تهاجمی فرهنگی اعتقاد داشته باشد
نه گروهی که مرعوب فرهنگ غرب شده اند و نه گروه دوم نیز که آرمانها را آن قدر قدسی می پندارند که هرگز حاضر به زمینی
صفحه 44 از 366 www.Ghaemiyeh.com مدیریت فرهنگی مرکز تحقیقات رایانهای قائمیه اصفهان
کردن آن نیستند. درحالی که آرمانهای مقدس ضرورتاً باید به هدف تبدیل شوند تا بشریت بتواند نقشه خود را پیدا کند و بر اساس
آن حرکت نماید. یکی دیگر از زوایای اعتدال فرهنگی، سیاستگذاری فرهنگی است.اتخاذ سیاست توسعه ناموزون وعدم اتخاذ یک
ارتباط سیستمی بین حوزه های مختلف فرهنگی، ازجمله اشتباهات نابخشودنی است . براساس رویکرد سیستمی، برای تعیین رابطه
بین بخشهای مختلف جامعه، آن را به چهار بخش فرهنگ، اجتماع، سیاست واقتصاد تقسیم می کنند که به منزله چهار خرده نظام
عمل می کنند. در این زمینه، نظام اقتصادی به انطباق و سازگاری با محیط می پردازد. نظام سیاسی وظیفه تعیین اهداف جامعه را
برعهده دارد و افراد جامعه این اهداف را همراهی می کنند. نظام اجتماعی بر وحدت وهماهنگی جامعه تأکید دارد و از طریق قواعد
و هنجارها به اهداف می پردازد. نظام فرهنگی هم معطوف به حفظ الگوهای فرهنگی و ارزشهای فرهنگی فراگیر در تمام خرده
نظامها از یک سو وهدایت نهادهای فرهنگی و دینی و ارزشهای فرهنگی عمومی است، لذا چهار بخش فوق در یک رابطه وتعامل
ارگانیک با یکدیگر قرار دارند . زاویه دیگر در اعتدال فرهنگی بعد اجرایی آن ونهادها وسازمانهای متولی است . نبود اعتدال در
بخشهای گذشته بیشتر در این حیطه ظاهر می شود زیرا مفاهیم، دراین حوزه به مصادیق مبدل می شوند و بعد کیفی فرهنگ دراین
بخشها به کمیت، علائم ونشانه ها تبدیل می گردد. از این رو، اعتدال دربرنامه ریزی و اجرا ازمهمترین اولویتهای این بخش است و
اگربرای این موضوع اهمیت ویژه قائل شویم، باید به جرات بگوییم مدیریت فرهنگی را به خوبی انجام داده ایم . دیدگاههای خارج
از زاویه اعتدال، با تغییر پی در پی مدیران، تلاش دارند این بخش از فرهنگ را به زعم خود دچار تحول نمایند، در حالی که این
گونه نیست. در ابتدای انقلاب تصور بر این بود که اگر مدیران متعهد و یا مدیران مشخص بر این بخش حاکم شوند، تحول
فرهنگی صورت می گیرد؛ ولی گذر زمان به خوبی نشان داد که مسأله به این راحتی هم نیست، زیرا توسعه فرهنگی مجموعه ای
ازمدیریت، ساختار ونهاد و روش و ابزار است که باید در یک برنامه جامع به آن نگریسته شود، در حالی که تفکری جامع نگر
حاکم بر مدیریت فرهنگی نبود. برهمین اساس، پیوند حوزه و دانشگاه یا پیوند علوم و ارزشها در حد یک کار شکلی و نه محتوایی
و صرفاً به صورت شعاری به روند خود ادامه می دهد. نتیجه اینکه اعتدال فرهنگی باید به عنوان یک فرآیند از حیطه آرمان، چشم
انداز و اهداف مشروع وارد و در مرحله سیاستگذاری و برنامه ریزی شده و در نهایت مدیریت فرهنگی ساری و جاری شود .
راهکارهای اعتدال فرهنگی
الف)مهندسی فرهنگی
به نظر می رسد یکی از راهبردهای اساسی که مقوله فرهنگ را در مجرای اساسی خود قرار می دهد و در واقع چشم انداز فرهنگی
نظام محسوب می شود، مهندسی فرهنگی است؛ واژه ای که در سال 1381 از سوی مقام معظم رهبری در دستور کار شورای عالی
انقلاب فرهنگی قرار گرفت . مهندسی فرهنگی کشور در واقع طراحی و تدوین یک مسیراست . مسیری برای توسعه یافتن و توسعه
ای که رنگ و بوی تکامل بشری از آن متصاعد می شود . به عبارت دیگر، مهندسی فرهنگی تدوین راهی است برای خروج از
وضع موجود و نیل به اهدافی که از درون آرمانها، زمینی و عینی شده است . تجربه فرهنگی سالهای گذشته و اکنون کشور نشان
می دهد که تغییر و جابجایی مدیران فرهنگی بر اساس تصمیمات سلیقه ای و با نگاه جزیی در حوزه فرهنگ باعث شده تا فرهنگ
کشور در مسیری مشوش و ناکجا آبادی،از اهداف و آرمانها دور بماند و از سویی راه را بر هرگونه ارزیابی و نقد اصولی نیز بندد.
بنابراین، فرهنگ کشور نیازمند برنامه ای جامع، مدون و قابل وصول است که بتواند تمام حوزه های سیاست، اقتصاد، اجتماع و
نیست. بنابراین، وقتی صحبت از نگاه « مهندسی فرهنگی » فرهنگ را دریک نگاه سیستمی دربر بگیرد و این برنامه چیزی جز
سیستمی به موضوع می شود، در واقع تاکید بریک نگاه اعتدالی است . همان گونه که گفته شد، فرآیندی که درمهندسی فرهنگی
طی می شود، ابتدا سرنوشت وشناخت نسبت به آرمانهاست و درمرحله بعد تبدیل آرمانها به چشم انداز وسپس به اهداف و در
نهایت سیاستگذاری، برنامه ریزی و مدیریت فرهنگی است . برخی، پیش نیازمهندسی فرهنگی را رصد فرهنگی می دانند. رصد
صفحه 45 از 366 www.Ghaemiyeh.com مدیریت فرهنگی مرکز تحقیقات رایانهای قائمیه اصفهان
فرهنگی یعنی دیده بانی کردن فضای فرهنگی کشور و یا نوعی مسأله یابی ومساله سنجی فرهنگی که باید در سطوح مختلف با
لحاظ مقاطع زمانی گذشته، حال و آینده پی گیری شود. در واقع، تا شناختی ازمحیط داخلی و خارجی صورت نگیرد، تاثیرگذاری
یا تأثیر پذیری این دو محیط بر هم صورت نمی گیرد. مقام معظم رهبری مهندسی فرهنگی کشور را با عنوان مهمترین تکلیف و کار
یکی از مهمترین تکالیف یا در درجه اول مهندسی فرهنگ » : درجه اول شورای عالی انقلاب فرهنگی ذکر می کنند و می فرمایند
کشور است، یعنی مشخص کنیم که فرهنگ ملی،فرهنگ عمومی و حرکت عظیم درون زا و صیرورت بخش و کیفی بخشی که
اسمش فرهنگ است و در درون انسانها و جامعه به وجود می آید،چگونه باید باشد، اشکالات و نواقصش چیست و چگونه باید
رفع شود،کندی ها و معارضاتش کجاست ؟ مجموعه ای لازم است که اینها را تصویر کند و بعد مثل دست محافظی، هوای این
فرهنگ » از جمله محورهای کاری که معظم له توجه شورای عالی انقلاب فرهنگی را به آن جلب نمودند «... فرهنگ را داشته باشد
است. از دیدگاه ایشان، فرهنگ یک ملت منشا عمده تحولات آن ملت و جریانی دو سویه است؛ یعنی هم تاثیرگذار است و « ملی
هم تأثیر پذیر. اما از فرهنگ مهمتر، فرهنگ ملی است؛ زیرا فرهنگ ملی عاملی است که یک ملت را به رکود و خمودی یا تحرك
و ایستادگی، صبر و حوصله یا پرخاشگری و بی حوصلگی، اظهار ذلت در تقابل با دیگران و یا احساس غرور در مقابل دیگران به
تحرك و فعالیت تولیدی و یا به بیکاری و خمودی تحریک می کند .یکی دیگر از انتظارهای ایشان، اصلاح جهت گیری غلط
فرهنگی در کشور است که در ذیل مهندسی فرهنگی کشور باید صورت گیرد. معظم له در حرکتی بسیار شفاف، شورای عالی
انقلاب فرهنگی را به عنوان قرارگاه مقدم فرماندهی فرهنگی به دو قسم یا دو بخش سازماندهی و در نهایت جهت دهی تقسیم می
نمایند: یکی عقبه فکری وعلمی که ضرورتا باید مطالعه و کارهای علمی و فکری درآنجا صورت گیرد، مانند دانشگاهها و حوزه
های علمیه و دوم خط مقدم اجرایی که عبارتند از: دولت، مجلس و مجمع تشخیص مصحلت نظام و حتی دستگاه قضایی کشور.
ایشان توجه شورا را از چهار وزارتخانه مربوط به تمام دستگاهها معطوف می نمودند، به گونه ای که تمام زوایای کشور حتی
زندان و کیفیت آن را نیز دربرمی گیرد و این همان نگرش سیستمی واعتدالی به موضوع فرهنگ است که باید در مهندسی فرهنگی
به آن توجه شود . از جمله نکات دیگر که باید در مهندسی فرهنگی بر آن تأکید داشت، عبارتند از: آسیب شناسی فرهنگی، ایجاد
وحدت در ساختارهای فرهنگی و یا نزدیک کردن ساختار ها به یکدیگر،نزدیک کردن روشها، هدف گذاری آرمانها و حتی تمایز
بین هدف و آرمان برای ارزیابی کار فرهنگی، ایجاد آشتی و هماهنگی میان مهندسی فرهنگی ومهندسی اجتماعی، اقتصادی و
سیاسی و شفاف کردن تکیه گاه امور فرهنگی به ایدئولوژی و جهان بینی .تصویر مهندسی فرهنگی به عنوان یک پروسه نه یک
پروژه ،استخراج فرهنگ آرمانی ازعالم ذهنی و آوردن آن به عالم عینی ،هماهنگ سازی نظامهای موجود (سیاست، اقتصاد،
فرهنگ واجتماع) با فرهنگ دینی ،ارزشها ،باورها واعتقادات و ... ب) پالایش فرهنگی از مظاهر غرب
از جمله راهکارهای اعتدال فرهنگی علاوه بر صیانت از مرزهای فرهنگی، پالایش فرهنگ کشور از اضافات و آلودگیهای فرهنگ
ما در زمینه فرهنگی برای اینکه بتوانیم در برابر تهاجم سیل » : و مظاهر غرب است. رهبر معظم انقلاب در این خصوص می فرماید
آسای فرهنگ غربی که ازصد سال پیش یا زودتر علیه ما شروع شده وهمچنان ادامه دارد بایستیم و مقاومت کنیم و آن را پس
بزنیم، احتیاج داریم به آن مظاهرغلطی که از آن فرهنگ بر ما تحمیل کردند بتازیم، یعنی احتیاج به یک تهاجم فرهنگی داریم و
فکر می کنم این کار به سیاستگذاری همه جانبه پخته سنجیده احتیاج دارد و شورای عالی انقلاب فرهنگی بهترین جایگاه و بهترین
ج) نظارت در بعد حکومتی « مرجع است برای این که بتواند یک چنین سیاستگذاری را بکند
راهکار دیگری که به اعتدال فرهنگی می انجامد، بعد نظارتی در امور فرهنگی است که بیشتر به مدیریت اجرایی و حکومت بر می
گردد. همان گونه که در ابتدای بحث اشاره شد، در پاسخ به دو دیدگاه افراط و تفریط در عرصه فرهنگ، مقام معظم رهبری نه
معتقد به سیاستهای باز و بدون قید و بند است و نه معتقد به سیاست حصار و قالب گیری خاص. لذا راه حل پیشنهادی در این عرصه
صفحه 46 از 366 www.Ghaemiyeh.com مدیریت فرهنگی مرکز تحقیقات رایانهای قائمیه اصفهان
درمقوله فرهنگ، رفتار حکومت باید دلسوزانه و مثل رفتار باغبان باشد، باغبان به هنگام نهال می کارد، به » عبارت است از اینکه
هنگام آبیاری می کند، به هنگام هرس می کند، به هنگام سمپاشی می کند و به هنگام هم میوه چینی. باید فضای فرهنگی کشور را
عبارت است از »: ایشان وظیفه حکومت را اینگونه بیان می دارند « باغبانی کرد؛ یعنی مسؤولانه و با دقت این مقوله را دنبال کرد
نظارت هوشمندانه، متفکرانه، آگاهانه، مراقبت ازهرزروی نیروها وهرزه رویی علف هرزها، هدایت جامعه به سمت درست، کمک
به رشد ترقی فرهنگی افراد جامعه .... ما نه معتقد به ولنگاری و رهاسازی هستیم که به هرج و مرج خواهد انجامید و نه معتقد به
مقام معظم رهبری در « سختگیری شدید، اما معتقد به نظارت، مدیریت، دقت دربرنامه ریزی وشناخت درست از واقعیات هستیم
نمی شود ما میدان را رها کنیم تا دیگران هر کاری که می خواهند »: پاسخ به مدعیان تفکر لیبرالی و آزادی می فرمایند
بکنند،امروز همان کسانی که ادعای آزادی می کنند و دم از لیبرال بودن می زنند، پیچیده ترین و دقیق ترین شیوه کنترل را بر روی
فرهنگ کشورهای خودشان بلکه سراسر دنیا، اعمال می کنند وسعی دارند که فرهنگ خود را به کشورهای دیگر منتقل و تزریق
ایشان یکی از بهترین اشکال مبارزه با تهاجم فرهنگی دشمن را توجه مسؤولان حکومتی به بعد نظارتی می دانند و تاکید می «. کنند
در قبال هجمه ای که امروز وجود دارد نمی شود بیکار نشست و نظارت را از دست داد، بایستی با دقت مراقب رفتار و » : کنند
حرکت فرهنگی جامعه بود و برای آن برنامه ریزی کرد، این یکی از مهمترین وظایف حکومت است و حق بزرگی است که مردم
بر گردن حکومت دارند،حق رشد فضیلتها و پیشرفت در زمینه معنویات، این حق را باید حکومت ایفا کند . این مطلب مهمی است
نگرش « . که باید برایش برنامه ریزی و فکر شود و راه های اثرگذاری بر روی فرهنگ عمومی مردم و رشد فضایل شناخته شود
جامع به فرهنگ باعث می شود دستگاههای اجرایی از اقدام ناهمگون و یا جزیره ای نجات یابند و همگی در راستای اهداف کلان
حرکت نمایند. مردم نیز در استقبال یا اعتراض به مباحث فرهنگی با متولیان متعدد مواجه نیستند، بلکه می توانند مطالبات فرهنگی
خود را از مجرای لازم پیگیری نمایند. منابع
2-رفیع پور، فرامرز، توسعه و تضاد، تهران: . -1 امام و انقلاب فرهنگی، تهران: جهاد دانشگاهی دانشگاه تربیت معلم، 1361
. 3- دفتر مرکزی حزب جمهوری اسلامی، انقلاب فرهنگی از دیدگاه امام خمینی (ره)، تهران 1360 . دانشگاه شهید بهشتی، 1376
5- مصاحبه ها(مجموعه مصاحبه های مقام معظم رهبری)، تهران: . -4 عادل، حداد، تهاجم فرهنگی، قم: نشر برگزیده، 1374
. 6- مصباح یزدی، محمد تقی ،تهاجم فرهنگی، قم: مؤسسه امام خمینی(ره)، 1378 سازمان مارك فرهنگی انقلاب اسلامی، 1368
. مؤسسه فرهنگی اندیشه، تسامح آری یا نه؟،تهران،نشر خرم، 1377
*منبع : روزنامه قدس

نگاه استراتژیک به مدیریت فرهنگی

مهندسی فرهنگی موضوعی اساسی و مهم است که از سال 1381 تاکنون به کرات در تاکیدات مقام معظم رهبری خطاب به شورای
عالی انقلاب فرهنگی مشاهده میشود. معظمله در این بیانات به روشنی مفهوم و ابعاد مهندسی فرهنگی و وظیفه شورای عالی
انقلاب فرهنگی را تبیین نمودهاند. مشخص کنیم که فرهنگ ملی، فرهنگ عمومی و حرکت عظیم درونزا و صیرورت بخش و
کیفیت بخشی که اسمش فرهنگ است و در درون انسانها و جامعه بوجود میآید چگونه باید باشد. اشکالات و نواقصش چیست و
چگونه باید رفع شود. مهندسی فرهنگی موضوعی اساسی و مهم است که از سال 1381 تاکنون به کرات در تاکیدات مقام معظم
رهبری خطاب به شورای عالی انقلاب فرهنگی مشاهده میشود. معظمله در این بیانات به روشنی مفهوم و ابعاد مهندسی فرهنگی و
وظیفه شورای عالی انقلاب فرهنگی را تبیین نمودهاند. با توجه به تاکیدات مکرر ایشان در این باره این سؤال پیش میآید که
مهندسی فرهنگی چیست؟ و چه جایگاهی در ساختار قدرت سیاسی دارد؟ در این زمینه نکاتی را به اختصار بیان میکنیم
الف) ماهیت مهندسی فرهنگی
مشخص کنیم که فرهنگ ملی، فرهنگ عمومی و حرکت عظیم » : -1 مقام معظم رهبری در مورد مهندسی فرهنگی میفرمایند
درونزا و صیرورت بخش و کیفیت بخشی که اسمش فرهنگ است و در درون انسانها و جامعه بوجود میآید چگونه باید باشد.
1) عدهای دیگر مهندسی فرهنگی کشور را نوسازی و بازسازی کلان ) «. اشکالات و نواقصش چیست و چگونه باید رفع شود
دستگاهها، سیاستها، قوانین و ساز و کارها برای تحقق فرهنگ آرمانی و فرهنگ هدف میدانند. 2- مهندسی فرهنگی از دو واژه
مهندسی و فرهنگ تشکیل شده است. مفهوم مهندسی همواره همراه با مفهوم سیستم است. واژه مهندسی تداعی کننده مهندسی
صفحه 38 از 366 www.Ghaemiyeh.com مدیریت فرهنگی مرکز تحقیقات رایانهای قائمیه اصفهان
یک سیستم بوده و سیستم دارای اجزائی همچون ورودی،پردازش (تصمیمگیری)، خروجی و باز خورد است. ورودیهای یک
سیستم، تقاضاها و حمایتهای افراد جامعه است که در بخش تصمیمگیری و پردازش، برای آنها سیاست و خط و مشی اتخاذ
میشود و این سیاستها و خط ومشیها به عنوان خروجی سیستم در سطح جامعه اجرا میشود چنانچه این سیاستها و تصمیمات
متناسب با تقاضاها نباشد، در یک فرایندی دوباره بازخورد شده و به صورت تقاضا وارد سیستم میشود. این فرایند نیازمند مهندسی
است و از آنجا که موضوع فرهنگ هم یک سیستم محسوب میشود، باید به مثابه سیستم فوق مهندسی شود. با این حال در اینجا
ورودیها متفاوت است. در مهندسی فرهنگی کشور - بر اساس آنچه در تعریف این مفهوم گذشت- ورودیهای سیستم تمامی
کالاها، ابزارها و مصنوعات اعم از محصولات و خدمات فرهنگی و غیرفرهنگی، سیاستهای اقتصادی، سیاسی، نظامی و امنیتی،
فرهنگی و ... است که باید بر اساس فرهنگ آرمانی مورد سنجش قرار گیرد و در راستای آن باز تعریف شود. سپس آن کالا و
خدمات آمیخته به فرهنگ آرمانی و مطلوب، به سطح جامعه وارد شود و چنانچه نتیجه مطلوبی نداشت از طریق بازخورد بار دیگر
در فرایند سیستم قرار گیرد. هرگاه این فرایند در مورد تمامی کالاها، خدمات، فعالیتها و سیاستهای موجود در جامعه شکل
گرفت، میتوان گفت که مهندسی فرهنگی صورت گرفته است. در این زمینه بیانات رهبر معظم انقلاب کاملاً روشن و هدایت
فرهنگ ما باید در تولید صنعتی ما اثر بگذارد؛ ما چه چیزی تولید میکنیم؟ برای چه تولید کنیم؟ » : کننده است. ایشان میفرمایند
2) ایشان همچنین تصریح )«. دستگاه قضایی ما، اداره زندان، کیفیت زندان همهاش با فرهنگ ارتباط دارد و باید تحت تأثیر آن باشد
وقتی ما میخواهیم ساختمان بسازیم و شهرسازی کنیم در واقع با این کار داریم فرهنگی را ترویج میکنیم، یا تولید » دارند که
میکنیم، یا اشاعه میدهیم، وقتی تولید اقتصادی هم میکنیم در واقع داریم از این طریق فرهنگی را تولید میکنیم... اگر در سیاست
3) ب) جایگاه مهندسی فرهنگی در ساختار قدرت )«. خارجی مذاکره میکنیم و تصمیمی میگیریم عیناً همین معنا وجود دارد
سیاسی
-1 به اعتقاد متخصصین علوم سیاسی منابع قدرت در سطح جهانی در حال دگرگونی است و در دنیای غرب این اتفاق از چند دهه
پیش شروع شده است. منابع قدرت کنونی با فاصله گرفتن از منابع کلاسیک یعنی اقتصاد نظامیگری و سیاست به سمت منبعی به
نام اطلاعات و انرژی سوق داده شده است. البته نه اینکه منابع کلاسیک تام و تمام به حاشیه رانده شده باشند؛ اما امروز جریان
اطلاعات شکل دهنده نوع اقتصاد، سیاست و نظامیگری است و اطلاعات چیزی جز فرهنگ نیست. اگر فرهنگ را تولید پیام و
2- فرهنگ و اطلاعات علاوه بر اینکه تعیین ( عقیده و نهادینهسازی این پیام و عقیده بدانیم، اطلاعات چیزی جز فرهنگ نیست. ( 4
کننده نوع اقتصاد، سیاست و سایر سطوح یک نظام سیاسی است، آنها را نیز بر مبنای ملاكهای مدنظر خود بازسازی میکند و هر
اندازه که جریان فرهنگی و اطلاعاتی از قدرت زیادی برخوردار باشد، شعاع آن، کشورها و حوزههای بیشتری از زندگی انسان را
تحتالشعاع قرار میدهد. روشن است که با توجه به این مساله باید به نقش و نفوذ تهاجم فرهنگی و ناتوی فرهنگی غرب که رهبر
معظم انقلاب مطرح میکنند توجه ویژهای نمود. با توجه به تغییر منابع قدرت در سطح جهانی، امروزه ناتوی فرهنگی نوك تیغ
حمله غرب به جوامع اسلامی محسوب میشود. از این رو باید با مهندسی فرهنگ در داخل اولًا بتوان در مقابل این تهاجم گسترده
ایستاد و ثانیاً نوعی بدیل از فرهنگ را در سطح جهانی به عنوان فرهنگ اسلامی مبتنی بر فطرت بشر ارائه داد تا بتوان سلطه یکجانبه
فرهنگ غرب را با چالش مواجه نمود. این مساله نیازمند نگاهی استراتژیک و کلان به فرهنگ است. بدین معنا که با وسعت دایره
فرهنگ، همه چیز را قبل از آنکه به کار گرفت بر مبنای فرهنگ مطلوب سنجیده و در راستای قوام و استمرار فرهنگ آرمانی، کالا،
خدمات و سیاستهای مورد نظر را به کار گرفت.
پینوشتها:
مقدمهای بر » ، 3 - همان. 4- گفتاری از دکتر حسن عباسی 26/9/ 2- همان، 1381 8/10/ -1 سخنرانی مقام معظم رهبری، 1383
صفحه 39 از 366 www.Ghaemiyeh.com مدیریت فرهنگی مرکز تحقیقات رایانهای قائمیه اصفهان
. نشریه آیینه هنر، شماره 19 ، تابستان 1386 ،« مهندسی فرهنگی
منبع:سایت بصیرت

آخرین عناوین


با من در تماس باشید

منتظر نظرات و پیشنهادات شما هستم

تماس با من
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات