جستجو


عبارت مورد نظر را وارد کرده

و دکمه جستجو را کلیک کنید

درباره سایت


مشخصات سایت

مدیر سایت: مجتبی رنجبری

ایمیل مدیر: mojtabaranjbari84@gmail.com

عنوان سایت: قـــلــــم

شعار سایت: از استخوانم قلمی و از خونم جوهرش را تهیه می کنم تا فقط بنویسم دوستت دارم

قـــلــــم

از استخوانم قلمی و از خونم جوهرش را تهیه می کنم تا فقط بنویسم دوستت دارم

درباره سایت

.....¨`•-☆•--( “)(“ )-•-☆
_______________,*-:¦:-*
___0♥0♥_____♥0♥0,*-:¦:-*
_0♥0000♥___♥0000♥0,*-:¦:-*
0♥0000000♥000000♥0,*-:¦:-*
0♥00000000000000♥0,*-:¦:-*
_0♥000000000000♥0,*-:¦:-*
___0♥00000000♥0,*-:¦:-*
_____0♥000♥0,*-:¦:-*
_______0♥0,*-:¦:-*
_____0,*-:¦:-*
____*-:¦:-*_____0♥0♥____♥0♥0
__*-:¦:-*____0♥0000♥___♥000♥0
_*-:¦:-*____0♥0000000♥000000♥0
_*-:¦:-*____0♥00000000000000♥0
__*-:¦:-*____0♥000000000000♥0
____*-:¦:-*____0♥00000000♥0
______*-:¦:-*_____0♥000♥0
_________*-:¦:-*____0♥0
______________,*-:¦:-*
........¸,.•´¨`•.( -.- ).•´¨`•.,¸
........¨`•-☆•--( “)(“ )-•-☆........¨`•-☆•--( “)(“ )-•-☆
_______________,*-:¦:-*
___0♥0♥_____♥0♥0,*-:¦:-*
_0♥0000♥___♥0000♥0,*-:¦:-*
0♥0000000♥000000♥0,*-:¦:-*
0♥00000000000000♥0,*-:¦:-*
_0♥000000000000♥0,*-:¦:-*
___0♥00000000♥0,*-:¦:-*
_____0♥000♥0,*-:¦:-*
_______0♥0,*-:¦:-*
_____0,*-:¦:-*
____*-:¦:-*_____0♥0♥____♥0♥0
__*-:¦:-*____0♥0000♥___♥000♥0
_*-:¦:-*____0♥0000000♥000000♥0
_*-:¦:-*____0♥00000000000000♥0
__*-:¦:-*____0♥000000000000♥0
____*-:¦:-*____0♥00000000♥0
______*-:¦:-*_____0♥000♥0
_________*-:¦:-*____0♥0
______________,*-:¦:-*
........¸,.•´¨`•.( -.- ).•´¨`•.,¸

مجتبی رنجبری

امکانات سایت


آمار سایت

آمار کل:
بازدید امروز:
بازدید دیروز:
بازدید ماه قبل:
بازدید این ماه:
آخرین بازدید:
بروزرسانی:
تعداد مطالب:
نویسندگان:

نظرسنجی

به نظر شما از چه بنویسمکد پیغام خوش آمدگوییفال حافظ


 فروشگاه سازr هاست لینوکس تبادل لینک - تبادل لینک تبادل لینک - تبادل لینک خرید فروشگاه ساز تبادل لینک - تبادل لینک
ایجاد خبرنامه ایمیلی
https://zarpop.com/ref:1750 https://zarpop.com/user/signup/ref:1750 کسب درآمد کسب درآمد کسب درآمد

نویسندگان


team_member

مجتبی رنجبری

مدیر سایت
team_member

مجتبی رنجبری

نویسنده

قـــلــــم

از استخوانم قلمی و از خونم جوهرش را تهیه می کنم تا فقط بنویسم دوستت دارم


فرهنگ و جامعه

فرهنگ و جامعه
بررسی های موردی در زمینه فرهنگ عمومی خلاصه کتاب: تدوین : بهروز گرانپایه - ناشر: شریف- چاپ: محراب- چاپ اول :
پاییز 1377 - تعدادصفحات: 162 - تحقیق تا صفحه 98 - بخش اول: آسیب شناسی فرهنگ عمومی ایران : عناصر آسیب مند:
فرهنگ راه وروش های زندگی مردم است که از گذشته ها ، در رویارویی با شرایط محیط زیست و حوداث تاریخی شکل گرفته و
هر نسل ، آن را از نسل های پیشین خود آموخته و به کار می برد
فرهنگ سراب در بعضی از فرهنگ ها ، از جمله ، فرهنگ ایران و ایتالیا ، در رفتار و گفتار مردم ، حالتی دیده می شود که

فرهنگ ملی چیست

فرهنگ ملی: اینکه فرهنگ ملی چیست؟ و آیا معنی و تعریف مشخص و مورد توافقی در مورد آن وجود دارد یا نه موضوع این
مقاله نیست.آنچه قابل بحث است اینکه درمباحث مدیریت زمانی که در مورد فرهنگ ملی صحبت می شود، از اصطلاحی بنام
فرهنگ منطقه ای بحث می شودکه در واقع دارای دو بعد درون مرزهای ملی(یک کشورباحاکمیت
سیاسی شخصی) و برون مرزهای ملی(یعنی آن مناطقی که خارج ازمرزهای ملی یک کشورخاص است امادارای شباهت های
فرهنگی بافرهنگ داخل مرزهاست مثال های متعددی نیزدراین باره ارایه شده است.شنایدر و بارسودرکتاب مدیریت برپهنه فرهنگ
ها دراین باره می گویند: فرهنگ های منطقه ای به تفاوت موجوددرون کشورها وشباهت های موجود بین کشورها اشاره می کنند.
صفحه 189 از 366 www.Ghaemiyeh.com مدیریت فرهنگی مرکز تحقیقات رایانهای قائمیه اصفهان
درحوزه درون مرزهای ملی شامل عوامل جغرافیایی، تاریخی، سیاسی واقتصادی، زبان و مذهب موجب رشدو تکامل فرهنگهای
منطقه ای شده اند.گاهی تقسیم کشوربه دوبخش شرقی وغربی موجب بروزرتفاوت های فرهنگی دردرون مرزهای جغرافیایی
کشورهامی شود وگاهی درون مرزهای جغرافیایی کشورها،پیوندهای قومی منطقه ای با هویت ملی به رقابت برمی خیزد مثلا ایالت
باسک دراسپانیا. مثال دیگردرکشورسویس وبلژیک است که مردم آن هابه زبان های مختلف تکلم می کنند. تفاوت های فرهنگی
راحتی درمیان شهرهاو روستا نیزمی توان مشاهده کرد. درحوزه بیرون ازمرزهای ملی، شباهت های میان فرهنگ ها موجب پیدایش
فرهنگ های منطقه ای می شود.که فراترازمرزهای ملی هستند. درهرحال فرهنگ های منطقه ای یابه عبارتی مجموعه های فرهنگی،
برخاسته ازپیوندهای قومی جغرافیایی، مذهبی، زبانی یاتاریخی هستندکه درنتیجه حوزه نفوذآن هارافراترمرزهای جغرافیایی قرارداده
است. مثلا مشابهت های فرهنگی میان مردم مالزی،خاورمیانه وآفریقای شمالی نتیجه ومعلول نفوذتاثیرمذهب اسلام
است.همانطورکه شباهت های میان کشورهای آسیای جنوب شرقی،نتیجه تاثیرمکتب کنفسیوس است.همچنین مردم
نژادآنگلوساکسون اگرچه درنقاط مختلف دنیاپراکنده اند امابدلیل اینکه ازمیراث زبانی تاریخی وتاریخی مشترك برخوردارند یک
80 ) درضمن باید به این نکته توجه - طبقه خاص فرهنگی بنام طبقه فرهنگی آنگلوساکسون راتشکیل می دهند(شنایدروبارسو،ص 6
کردکه شباهت ها وتفاوت فرهنگ های ملی - به معنای فرهنگ های حاکم - کشورهایی که دارای حاکمیت سیاسی ومرزهای
مشخصی هستندرا از نوعی یکدستی کامل خارج ساخته است. درهرحال برای این که تاثیر این فرهنگ درچارچوب مرزهای
هرکشورسنجیده شود،ضرورت دارد مشخصه هاوویژگی ها وعناصرآن فرهنگ که دریک سلسله مراتب سیستمی به عنوان
های فرهنگ سازمانی قرارمی گیرد شناسایی وتعریف شوند.یکی ازاولین ومهم ترین مطالعاتی که درموردشناسایی subsystem
ویژگی فرهنگ های ملی انجام گرفته است.مطالعاتی است که توسط گیرت هافستد محقق هلندی ارایه شده است.وی برای بررسی
ازچهل ملیت IBM و مطالعه تأثیرفرهنگ ملی روی رفتارفرد پارایمی مطرح کردو ارزش هاو باورهای 116 هزارنفرازکارکنان
درسراسرجهان را موردبررسی قرارداد متعاقبا عین تحقیق را در ده کشور دیگر تکرارنمود. هافستدنوعی طبقه بندی از چهاربعد
فرهنگ ملی ارایه داد تابرمبنای آن جوامع را طبقه بندی نماید؛ فاصله قدرت ،ابهام گریزی ،فردگرایی/جمع گرایی و مردگرایی/زن
گرایی. وی دربعدفاصله قدرت به مقوله هایی مثل نابرابری ، استقلال افراد، سلسله مراتب ، قدرت، حقوق افراد، ارزیابی افراد
وسیستم و در بعد ابهام گریزی به مسایلی ازقبیل ؛ میزان پذیرش ابهام درزندگی، استرس، سخت کوشی، تعارض و رقابت، میزان
تحمل انحراف، نمودهای ملی گرایی، تحمل خطر در زندگی، مطلق گرایی ونسبیت گرایی و در بعدفردگرایی/جمع گرایی به
مواردی چون؛ مسئولیت افراد و خانواده ، وجدان صمیمی وفردی، وابستگی عاطفی، کار، ابتکار و تعلق سازمانی، جایگاه عقیده
شخصی وحریم زندگی خصوصی، تخصص، نظم، وظیفه وامنیت، دوستی، تصمیم های فردی وگروهی، ودر بعدمردگرایی/زن
گرایی به نکاتی مانند: نقش مردان و زنان، نقش های جنسی، تساوی زن ومرد ،کیفیت و عملکرد زندگی، اهمیت افراد، محیط، پول
واشیاء ، اولیت کار و زندگی، وابستگی و استقلال، زیبایی کوچک وبزرگی و … اشاره می نماید . این ابعادفرهنگی چهارگانه به
طرق متعدد برفرهنگ سازمانی تأثیرمی گذارند. برای مثال افرادی که دارای فرهنگ هایی هستندکه درآن فرهنگ هافاصله قدرت
زیاداست نسبت به افرادی که درفرهنگ هایی به سرمی برندکه فاصله قدرت درآنجا کم است، رهبری قوی تری را ترجیح می
37 ) به گفته هافستد اساس فرهنگ برنامه ریزی فکری جمعی است.در واقع این بخش از موقعیت - دهند(کارل رادریگز 1380 ،ص 47
است که بین اعضای یک منطقه ، جامعه یاگروه مشترك است و با اعضای ملل دیگر مناطق یا گروه ها متفاوت است. وی برای
تأکید بر ملت به عنوان متغیری مهم دربررسی جامع مدیریت و فراگردهای آن سه دلیل می آورد: اول ملت هاواحدهایی سیاسی
هستندکه کارشان متأثر از تاریخ، نظام های آموزشی ، چارچوب های قانونی ونظام های مدیریت وروابط است. دوم ملیت
یاوابستگی منطقه ای برای شهروندان ارزشی نهادین دارد زیرا مردم معمولابراساس محلی که درآن متولدشده اند رشدو زندگی می
صفحه 190 از 366 www.Ghaemiyeh.com مدیریت فرهنگی مرکز تحقیقات رایانهای قائمیه اصفهان
کنندو هویت خودراتعین می بخشند. اوضاع واحوال مشخص ملی و منطقه ای ازسوی مردم به عنوان یک واقعیت تلقی می شود .
ازاین رو این طرزتلقی برای آن ها معنی دارو بسیارمهم است.سوم ملیت یک بعد روانشناسانه نیزدارد. فرهنگ مشخص کننده روش
است که مردم منطقه یاکشورخاص،محرك های ویژه ای راشناسایی وتعبیرمی کنند(راگونات،مدیریت تطبیقی،عباس منصوریان،
137 ،ص 43 ). ازطرف هافستدچهاربعدفرهنگی مطرح شده که به فرهنگ ملی وبرخی ارزش های مذهبی واصول اخلاقی اجتماعی
اشاره دارد.(راگونات،ص 133 ). یافته های هافستددرمورد ایالات متحده وکانادا نشان دادکه تاکیدبرفرد گرایی شدید، فاصله قدرت
کمتر، احساس راحتی دربرابر آینده غیرقابل پیش بینی و تمایل مردگرایی ازویژگی های بارزفرهنگی این جوامع است
(راگونات،ص 49 ). مطالعات هافستد درمورد ژاپن نشان دادکه ژاپنی ها برای جمع گرایی ارزش زیادی قائلند، فاصله قدرت زیادی
را رعایت می کنند، شدیدا به جهت گیری اجتناب از عدم اطمینان تمایل دارندو هردو جنبه مردگرایی رارعایت می کنند
(راگونات،ص 89 ). وی دربررسی های خودبه این نکته دست یافت که دراکثرکشورهای اروپای غربی سطح بالایابیشتر ازحدمتوسط
فردگرایی حاکم است و در سایر ابعاد علیرغم وجود تفاوت هایی درگروه های فرهنگی(آنگلو،آلمانی خاورنزدیک ، نوردیک
141 ). هافستد بدلیل نزدیکی فرهنگ هنگ هنگ وتایوان آنرا در قالب - ولاتین)تقریبا وضعیت متوسطی وجود دارد(راگونات،ص 3
چینی هاتقسیم کرده است وچهار بعد فرهنگی مورد مطالعه خوددراین زمینه رابۀ شرح زیربیان می دارد: فاصله قدرت زیاد، تمایل
197 ). درمورد آفریقا هافستد نتیجه می - اندك به پرهیزازعدم اطمینان، فردگرایی ضعیف ترومردگرایی قوی(راگونات ص، 8
گیردکه گرایش به جمع گرایی با ماهیت خاص آفریقایی فاصله قدرت زیاد، تمایل به پرهیزازعدم اطمینان وزن گرایی قوی
217 ). برداشت هافستد از وضعیت چهاربعدفرهنگی درآمریکای لاتین بدین شرح است: فاصله قدرت - وجوددارد(راگونات ص 8
302 ).علاوه برمطالعات هافستر، مطالعات - زیاد ، ابهام گریزی به شکل قوی ، فردگرایی کم ، مردم سالاری زیاد(راگونات ص 3
متعدد دیگری برای شناخت فرهنگ های ملی در برخی کشورها و مناطق انجام گرفته است که یافته های برخی ازاین پژوهش ها را
می توان ازکتاب مدیریت فراملیتی خانم دکتر زاهدی استخراج نمود:فرهنگ ژاپنی و مقایسه آن باسایرفرهنگ ها درمطالعات
تطبیقی زیادی به چشم می خورد.یکی از این پژوهش ها را " طیب " و همکارانش در مورد سبک های رهبری و زمینه های
فرهنگی با نگرش تطبیقی انجام داده است که در مورد دو نوع رهبری کارگرا وکارمندگرا درچهارکشور هنک کنگ، ژاپن ،
آمریکا و بریتانیا تحقیق شده است. براساس یافته های طیب هر دو نوع رهبری درکلیه فرهنگ ها وجود دارد اما نحوه ادراك
کارکنان از دو سبک کارگرا و کارمندگرا به زمینه فرهنگی آنان سبکی دارد.(شمس السادات زاهدی ،مدیریت فراملیتی ،
73 ).خانم زاهدی با استناد به برخی مطالعات در مورد فرهنگ ژاپنی اظهار می دارد: در فرهنگ مردم ژاپن متأثر از - 1379 ،ص 4
تعالیم کنفسیوس ، انسان از ارزش خاصی برخوردار است. هنجارگرایی برقانون گرایی مسلط است. اتکابه محبت دیگران یک
ارزش مثبت است ، احساس تعهد و فشار اخلاقی جامعه دو ارزش فرهنگی مؤثر بر رهبراند، رابطه اویایون – کویون(والده-
کودك)در همه سطوح به چشم می خوردو به طورکلی ، وفاداری واحساس تعهدنسبت به گروه ، جمع گرایی ،احترام به ارشدها و
بزرگ ترها ، بلندمدت نگری ، اجتناب از تعارض، عدالت و انصاف از ویژگی های ابعاد فرهنگی ژاپنی هابه شمارمی رود(شمس
77 ). در مورد فرهنگ چین که متأثر از تعالیم کنفیسیوس برخوردار ازپنج رابطه اجتماعی (حاکم- وزیر، - الساداتزاهدی ،ص 83
پدر- فرزند، زن- شوهر، برادر بزرگتر-کوچکتر ، دوست - دوست) است برخی از ویژگی های فرهنگی مؤثر بر رفتارسازمانی و به
تبع فرهنگ سازمانی آن عبارتنداز: تمرکزدرتصمیم گیری، مشارکت محدود، تفوق گروه های ثانویه براولیه ، اهمیت رابطه گرایی ،
اعتقادبه جبرو ضرورت هماهنگی یا طبیعت.(زاهدی،ص 97 ).درموردآمریکا علیرغم وجود فرهنگ غیرمتجانس گرایش های
فرهنگی آن به طورکلی عبارتند از: تلقی انسان به عنوان مجموعه ای ازخیرو شر، تفکر غیرجبری، حاکمیت برطبیعت، فردگرایی،
عمل گرایی، توجه به حال وآینده به جای گذشته و تغییرپذیری (زاهدی،ص 98 ).خانم زاهدی نمونه ای ازبرخی مطالعات درمورد
صفحه 191 از 366 www.Ghaemiyeh.com مدیریت فرهنگی مرکز تحقیقات رایانهای قائمیه اصفهان
فرهنگ و ویژگی های مؤثر آن برسازمان ها را درکتاب خود ذکرنموده است که به دلیل عدم امکان ذکر همه آن ها ازطرح آن ها
در این مقاله پرهیز می شود از جمله مطالعات بشیرخدرا و الف. عبدا لله درمورد کشورهای خاورمیانه وکشورهای عربی که نوعی
شیخ سالاری دراکثر آن ها به چشم می خورد.اثرگذاری فرهنگ ملی برفرهنگ سازمانی : هافستد این نکته را تأکیدکرده که
فرهنگ ملی می تواند بر ارزش های کاری ونگرش های فرد اثرات جدی بگذارد. در واقع اختلافاتی که کارکنان از نظر سن، جنس
، تخصص یا مقام سازمانی داشتند، می توانست توجیه کننده نوعی رفتارآنان نسبت به آنچه بیشتربوده باشد. اونتیجه گرفت مدیران
38 ). رادریگزمی گوید:جنبه های - و کارکنان از چهار بعد فرهنگ ملی با هم تفاوت دارند(رابینز،مبانی رفتارسازمانی 1379 ،ص 9
ارزش فرهنگ سازمانی بوسیله فرهنگ ملی وجنبه های نمادین آن بوسیله سازمان بعنوان ابزار تطبیق پذیری نسبت به خواسته های
محیطی برای تغییرتعیین می شود(رادریگز، 1380 ،ص 475 ). وی با اشاره به فرهنگ های متعدد و تفاوت های ناشی از مدل هافستد
براین باوراست:فرهنگ سازمانی بدلیل این که متاثر از فرهنگ جامعه خود است باروش معین نمی توان در آن ایجاد تغییرنمود.
ضمن این که هیچ یک ازسازمان ها دارای یک وضعیت ثابت نیستند، (رادریگز،ص 47 ). شنایدروبارسو در کتاب مدیریت در پهنه
فرهنگ ها می گویند: تحقیقات علمی هافستد وجود فرهنگ های ملی به موازات حضور فرهنگ های قوی سازمانی را ثابت می
کند. تحقیقات او نشان دادکه حتی با وجود فرهنگ مشخص سازمانی آی.بی.ام.فرهنگ ملی کارکنان این شرکت نقش اساسی در
بروز تفاوت درارزش های کار ایفا می کند(اشنایدربارسو، 1371 ص 115 ). آنان می گویند:مبدا تحقیقات او نشان داد که دیدگاه
مدیرانی که از ملیت های مختلف هستند و در یک سازمان کار می کنند نسبت به آن سازمان بسیار با یکدیگر تفاوت دارد،
درحالی که میزان این تفاوت در مورد مدیرانی که از یک ملیت اندکه در سازمان های مختلف کار می
کنندکمتراست(اشنایدربارسو،ص 115 ). هافستد معتقد است که اگرچه روش های تجاری مورداستفاده شرکت ها ممکن است مشابه
هم باشند،ارزش های ملی حاکم برشرکت ها متفاوت ازیکدیگراست. تفاوت های موجود در فرهنگ های ملی بیشترناشی از تفاوت
های موجود در ارزش ها و باورهای مقبول آن فرهنگ هاست درحالی که تفاوت های موجود در فرهنگ سازمانی بیشتر ناشی از
روش ها و وجود تفاوت ها درتجربیات جامعه پذیری است. ارزش ها و فرضیات اساسی درآغاززندگی ودر طول مراحل رشد و از
طریق مدارس و آموزشگاه کسب می شوند در حالی که فرهنگ های سازمانی از طریق حضور افراد درمحل کاروپذیرش آن ها
توسط این افراد کسب می شوند(اشنایدروبارسو،ص 116 ). آنان اضافه می کنند ، همانگونه که لورل گفته است ممکن است فرهنگ
ملی تغییرکند اما سرعت این تغییر بسیارکم است. فرهنگ ملی مثل یک کوه یخی است که نوك آن ممکن است در اثر حرارت
آفتاب ،آب شود امابخش زیرین آن تکان نمی خورد. او می گوید اگرچه فرهنگ سازمانی دربرابر تغییرآسیب پذیراست اما بروز
تغییرات درفرهنگ ملی ممکن است چندین نسل طول بکشد(اشنایدروبارسو،ص 117 ). هافستدباقبول وجودتفاوت در ارزش ها
بررسی کردکه آیامی توان نظریه های امریکایی درخارج نیز بکار گرفت و پیامدها وعواقب وبرد فرهنگی دررابطه باسه مقوله
:انگیزش، رهبری و سازمان را مورد بحث وبررسی قراردادیانه؟ مثلا او مدعی شد سازمان های کشورهای که فاصله قدرت درآن ها
زیاداست. معمولا طرح سازمانی یا سلسله مراتب بیشتری دارند، تعداد پرسنل سرپرست دراین سازمان ها بیشتر است لذا، حیطه
نظارت بیشتروتنگ تراست و شکل تصمیم گیری متمرکزتراست و درکشورهایی با میزان ابهام گریزی بالاتر،سازمان ها مقررات
رسمی بیشتر دارند و شایستگی فنی و تخصصی درانتصاب ها مهم است.درکشورهایی که روحیه گروه گرایی بالااست تصمیم
گیری گروهی دراولیت است. درکشورهای با میزان مردم سالاری بالا، مدیران بیشتر برای انجام وظایف و رسیدن به اهداف تعیین
133 ).هافستد در جمعبندی کار خود به چهارخوشه فرهنگی - شده، تلاش می کنند تا تقویت روابط اجتماعی (اشنایدروبارسو،ص 4
(انگلوساکسون،نوردیک،لاتین وآسیایی) اشاره کردکه هریک ازطیف فرهنگی خاصی
برخوردارند(اشنایدروبارسو،ص 134 ).علیرغم تردیدهایی که درمورد کار هافستد وجود داشت او با پژوهش های بعدی خودنتایج
صفحه 192 از 366 www.Ghaemiyeh.com مدیریت فرهنگی مرکز تحقیقات رایانهای قائمیه اصفهان
اولیه راموردتاییدقرارداد

آخرین عناوین


با من در تماس باشید

منتظر نظرات و پیشنهادات شما هستم

تماس با من
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic